Condicions generals

ORGANITZACIÓ TÈCNICA I REGULACIÓ JURÍDICA.

L'organització tècnica dels viatges inclosos en aquest opùscle corresponen a l'agència majorista-minorista  VIATGES SKIEVASION SL (GC-136-MD) i els contractes de viatge combinat signats per regular-los s'ajusten a la reglamentació catalana d'agències de viatges compres en el Decret 168/1994, del 30 de maig i per la llei estatal de condicions generals de contradctació Llei 7/1998, de 13 d'abril ).

Les parts contractants es somenten expresament a la jurisdiccio dels Tribunals de Tarragona per tal de resoldre les discrepancies o reclamacions que susciten la interpretació o ejecució del contracte de viatge combinat i d'aquestes condicions generals, i renuncien al foro propi en cas que sigui diferent.INSCRIPCIONS
La inscripció del client en el viatge i la consideració de la reserva en ferm exigeix el pagament de la suma equivalent al 30 % del import total del viatge. El 70% restant s'haurà d'abonar, com amínim , 15 dies naturals abans de la sortida del viatge. 


CONDICIÓ CONTRACTUAL

La realitzacio del viatge queda condicionada a la inscripció de 40 persones. En el cas que no es formi el grup, l'agència pot cancelar el viatge sense dret a indemnització per part del client sempre que l'agència ho comuniqui en un plaç màx de 3 dies naturals abans de la data prevista de sortida.


CANCEL·LACIONS

Si el client dessiteix del viatge, després de la formalització del dipòsit exigit per considerar en ferm la resrva, tindrà que indemnitzar a l'agència de viatges amb l'abonament de les despeses de gestió ( ocasionades com part venedora), les despese de anulació justificades ( ocasionades a la agencia organitzadora i als proveedors)  i una penalització consistent en   l'abonament de les següents sumes: 
el 30% de l'import total del viatge si l'anulació es produeix abans dels 25 dies naturals anteriors a la sortida,

el 50% de l'import total del viatge si l'anulació es produeix abans dels 15 dies naturals  

el 100% de l'import total del viatge si l'anulació es produeix abans dels 5 dies naturals 

 

En el cas de que alguns dels serveis contractats i anulars estigues subjecte a condicions econòmiques especials i específiques de contractació, tals com avions, vaixells, tarifes especials, etc. les despeses d'anulació per desistiment s'establiran d'acord a les condicions preestblertes en el moment de la reserva. 

L'import del dipòsit que garantitza la resreva de la plaça en el moment d ela seva confirmació ( pagament equivalent al 30% de l'import total del viatge segons contracte ), no serà reemborsat , sigui quina sigui la data de cancelació.


PREU DEL VIATGE
El preu del viatge ofert en aquest opuscle inclou l'impost sobre valor afegit  quan és aplicable, però no inclou cap tipus d'assegurança , ni taxes en els allotjaments.

Els preus queden vigent durant la temporada d'esquí en curs. 

El preu pot ésser revisat fins a 20 dies naturals abans de la sortida en el cas que hi hagi variacions en el cost dels transports ( inclòs el cost del carburant ), en les taxes i impostos referents a determinats serveis ( com aterratge, embarcamento desembarcament en ports, aeroports) i en el tipus de canvi aplicat al viatge.

Davant de la variació del preu, el client pot acceptar el suplement o bé dessistir de la seva reserva o, si es dóna el cas, del contracte que haguès formalitzat.

Aquests preus no inclouen begudes, ni extres de cap tipus, ni despeses anàlogues. 


ESTABLIMENTS D'ALLOTJAMENT 
El contingut i la qualitat dels serveis prestats per l'establiment d'allotjament turístic són determinats per la categoria turística local específica en aquest opuscle. L'agència reserva la facultat de variar un determinat establiment sempre que es mantingui la mateixa categoria contractada.

En el cas de l'allotjament en aparatament, l'horari  d'entrada serà a psrtir de les 17:00 i la sortida abans de les 11:00 hores ( si no s'especifica el contrari).

Els nens que tinguin plaça gratuita en l'allotjament, el règim serà de Només allotjament i les despese que originen seran pagades directament a l'establiment turístic pel client . 


DOCUMENTACIÓ
El client té l'obligació de portar sempre el D.N.I. o el passaport en els seus exemplars originals i vigents.

Els clients extrangers s'han d'assegurar que cumpleixen les exigencies en materia de visats a di d'entrar, sortir i circular sense problemes pel pasi de destí, i asumeixen les conseqüències del seu incumpliment. 

Els menors de 18 anys tenen que portar un document que els autoritzi a fer el viatge, signat pels dos pares, pel pare que tingui la guàrdia i custòdia ( en cas de matrimonis separats o divorciats) o pel tutot legal. Aquesta autorització es tramita a les comisaries  ( en cas que el menor tingui passaport propi, no serà necessàri aquest tràmit ) .

RESPONSABILITAT

L'agència organitzadora quedarà eximida de la seva responsabilitat per la no ejecucióo l'ejecució deficient del contracte en els següents supòsits: 
quan es derivi per una causa de força major ( circumstància al.lièna, anormal i imprevissible), quan sigui un aconteixement que ni l'agència organitzadora ni els proveedors hagin pogut evitar tot i havent fet la diligència necessària, o quan la causa sigui imputable al client o a un tercer.

Si per causes metereològiques, per vaga o per altres motius de força major quedesin afectats els serveis, l'organització es compromet a realitzar les gestions necessàries en benefici dels passatgers afectatds per aquestes situacions, però en qualsevolcas, la incidència econòmica, les despeses d'allotjament, manutenció, transporti qualsevol altre que s'originicom a conseqüència d'aquest, anirà a càrrec exclusiu del client, quedant l'organització exempta d'aquestes responsablitats per què estan fóra del seu àmbit d'acció.
El client queda obligat a comunicar a l'agència organitzadora, tant aviat com li sigui possible i per escrit, qualsevol incumpliment en l'ejecució del contracte que hagi aprobat in situ. 

 

ASSEGURANCES
Recordar que els nostres preus no inclouen assegurança d'assistència en viatge ( exepte en casos indicats ) que cobreixi conceptes com despeses mèdiques,etc. Esl hi recomanem que sempre viatgin assegurats. Posem a disposició del consumidor aquestes assegurances d'assistència.les cobertures d'aquesta assegurança estana a disposició, així com les seves exclusions. En cas de negar-se el Consumidor a contractar l'assegurança oferta per l'organitzador, el Consumidor es fa responsable exclusiu de  Consumidor se hace responsable exclusivo de els contratemps que puguin ocórrer durant el Viatge combinat objecte del present contracte, atès que reconeix explícitament disposar d'una assegurança en vigor que li cobreix en tot moment dels riscos als quals està exposat.


NORMES INELUDIBLES

L'equipatge màxim per persona autoritzat en els trasllats amb autobús són: Un parell d'esquís o una taula de snow, un parell de botes i una bossa de viatge de grandària moderada. (No substituïbles per altres embalums si un d'ells no es porta). Queden expressament prohibides les caixes amb menjar, beguda o amb qualsevol altre contingut, així com les maletes rígides. No està permès portar animals.
Durant el viatge en autocar, el client queda obligat a respectar la convivència pacífica amb els altres viatgers ia complir les normes pròpies de l'empresa transportista (no fumar, no menjar, no provocar aldarulls, etc.)
Per als forfets d'esquí de durada superior a dos dies, el client ha de portar una fotografia original de mida carnet. (EXCEPTE GRUPS ESCOLARS)
El client ha de satisfer in situ tant les taxes com les fiances dels apartaments. Cap dels dos conceptes estan inclosos en el preu del viatge. En cas d'allotjar en apartaments, les fiances seran retornades al final de l'allotjament, un cop comprovat el correcte estat del mateix.

 

TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

D'acord amb l'establert en la llei Organica 15/1999, de 13 de decembre, de protecció de dades de caràcter personal, el consumidor/client consenteix expresament  i queda informat que les dades personals que ens proporcioni, incloses les dades personals dels integrants dels viatges , seran emmagatzemades en un fitxer responsabilitat de  VIATGES SKIEVASION, S.L.       amb la finalitat de portar a terme la reserva i prestació dels serveis del viatge, allotjament, restauració i altres serveis turístics contractats, gestió d'assegurances, prestació del servei d'atenció al client i reclamacions. Igualment s' informa al consumidor/client de que VIATGES SKIEVASION, S.L. cedirà aquestes dades personals amb idèntiques finalitats als indicats, a entitats i tercers que intervinguin de forma necessària en la prestació de serveis contactats, constituint dita cesió de dades una trasferència internacional en el cas en que els tercers i companyies prestataries dels serveis contractats esten ubicats fora del Espai Econòmic Europeu.

Les dades personals també podran ser cedides en cumpliment de la normativa vigent, a les autoritats competents per raons de la materia, jutjats i tribunals.

El consumidor / cliente queda obligat a traslladar aquest texte a la resta de viatgers de qui proporciona dades personals a VIATGES SKIEVASION, S.L.  com manatari verbal especial i representant d'aquests. El consumidor/ cliente i/o qualsevol altre interessat pot ejercitar els drets d'accès, cancel.lació, rectificació i oposició dirigint-se a per escrit a: VIATGES SKIEVASION, S.L.,  a la següent direcció : Avda Paisos Catalans 32C, 43007,  Tarragona, Espanya.

 

VIGENCIA

Aquestes clausules de condicions Generals han estat redactades  amb data 2013 i tenen vigència indefinida.